Make your own free website on Tripod.com

הקואליציה לקידום התכנון בחליסה

‏12 בספטמבר 2006

לכבוד

אדריכל שמואל גלבהרט

סגן ראש עיריית חיפה

 

א.נ.,

הנידון: התכנית המוצעת לשכונת חליסה

לאחר לימוד התוכנית המוצעת המתוקנת כפי שנמסרה לנו, נראה לנו כי ישנה התקדמות במספר תחומים מהותיים, כמו ביטול מרבית ההריסות המתוכננות והוספת שטחים ירוקים. התקדמות זו הינה מעודדת ומראה לכולנו כי בדרך של שיתוף פעולה ניתן להימנע מעימותים מיותרים ולהגיע לתכנון טוב יותר לטובת כל הצדדים וקודם כל תושבי השכונה. עם זאת נראה לנו כי עדיין יש בעיות מקצועיות מהותיות בהכנת התכנית, וכי חלק חשוב מהדברים שהעלנו בעקבות סדנת "שותפות התושבים בתכנון" לא נלקחו בחשבון.

במטרה לבדוק את התכנית המוצעת ערכנו מספר פגישות עם תושבים בשכונה, וכמו כן ביקשנו חוות דעת מקצועית מפורטת מחברת ר.א.ב. הנדסה בע"מ בניהולו של מתכנן הערים דר' ראסם חמאיסי. הדו"ח המפורט שהכין מצורף כנספח למכתב זה.

בגדול נראה לנו כי יש לאמץ גישה חדשה לשכונת חליסה, גישה שתשלב טיפוח של הקיים מבחינה קהילתית וארכיטקטונית בשכונה עם מאמץ והשקעה של העירייה לסגור פערים ולשפר את איכות החיים בשכונה. תיקון התב"ע והתאמתה למטרות שיקבעו במשותף בין העירייה והתושבים הינם נדבך חשוב במהפך זה שצריך לחול במצבה של השכונה.

להלן מספר נושאים עיקריים שבהם עדיין צריך לתקן את התכנית:

1.     שיקום השכונה על ידי שיפור איכות החיים ולא בנייה צפופה. התב"ע צריכה לקבוע בברור כי הציר המרכזי בשיקום השכונה הינו לאפשר לתושבי השכונה לשפר את איכות הדיור שלהם ולהעלות באופן כללי את איכות החיים בשכונה. תקנות הבניה המעשיות בנושאים כמו קווי בניין, אחוזי בניה ודרישות חנייה צריכות להיות מותאמות למטרות אלו. לעומת זאת בניה מסחרית צפופה, כפי שנובע מההצעה להעלאת אחוזי הבניה בבניה חדשה בשכונה ל-140% אינה משרתת מטרות אלו. כל בניה חדשה צריכה להיות מתוך תפיסה כוללת של שיפור רמת השירותים יחד עם תוספת האוכלוסייה, ומתוך תכנון שייקח בחשבון את האספקטים החברתיים הנלווים.

2.     שמירה על אופי השכונה. על העירייה ליזום ולעודד את שיפוץ והרחבת הבתים הקיימים במידת האפשר. כמו בנושאים אחרים, מדובר בנושא שהוא מעבר לתב"ע, ומחייב יוזמה כוללת מצד העירייה אולם לתב"ע יש תפקיד חשוב בעידודו.

3.     הפנמת הקונספט של מיתון תנועה. מיתון התנועה הוא, לדעתנו, הגישה הנכונה לבעיית התחבורה בשכונה. בתכנית המוצעת גישה זו מאומצת באופן חלקי בלבד כפתרון זמני, ואינה מהווה בסיס לתכנון הכולל.

4.     הבטחת נגישות תחבורתית לבית הספר ולכל בתי השכונה. התכנית המוצעת אינה נותנת פתרונות מלאים לבעיית הנגישות התחבורתית. המצב בבית הספר היסודי עבד אלרחמן חג' הינו חמור ומסוכן במיוחד.

5.     הסדרה וטיפוח של המסחר הקיים בשכונה. יש לטפח המרכז המסחרי ברח' הגיבורים ולסמן חזיתות החנויות הקיימות.

6.     צרוף השטח שמדרון לקו הכחול וקביעת הקשר לשכונות הגובלות באזור המתוכנן. מדרום לקו הכחול נמצאים שטחים ותושבים שהם חלק אינטגראלי מהשכונה, ושאין להם פתרון תכנוני אחר. התפתחות חליסה תלויה גם בהגדרה נכונה של הקשר עם השכונות הגובלות האחרות.

7.     פתרון בעיות מקומיות בתכנון. ישנו מספר רב של בעיות מקומיות שניתן לפתור בקלות על ידי תכנון הולם.

למרות ריבוי הבעיות והאופי העקרוני של חלק מהן, אנו מאמינים כי בעבודה משותפת ניתן לפתור את רובן ולהגיע לתכנית טובה יותר תוך זמן קצר. לשם כך אנו מציעים לקבוע צוות עבודה מצומצם משותף שיבדוק את הפרטים התכנוניים וינסה להגיע לפתרונות מוסכמים.

בתקווה להיענותכם בחיוב ולהמשך שיתוף פעולה פורה,

 

                                                                             בכבוד רב