Make your own free website on Tripod.com

חליסה זקוקה לתכנון

לטובת תושבי השכונה בהווה ובעתיד

טיוטת עמדה לגבי התכנית המוצעת "לשיקום חליסה"

28 דצמבר 2003

מטרות התכנית וסכנותיה

המטרה הראשונה של התכנית המוצעת מתייחסת ל"הגדלת שטחי בניה בתחום התכנית על מנת לאפשר שיקום השכונה, תוספת יחידות דיור והגדלת יחידות דיור קיימות בה". הזיהוי המשתמע מהגדרה זו בין תוספת בנייה בשכונה לבין שיקומה אינו מובן מאליו ובמקרים רבים אינו נכון. תוספת בניה חדשה (שלא כמו הרחבת הדירות הקיימות) וציפוף השכונה עלולים לפגוע עוד יותר באיכות החיים הירודה בשכונה בלאו הכי וליצור בכייה לדורות.

קיים חשש ממשי כי מרבית אוכלוסיית חליסה הנוכחית לא תוכל לרכוש דירות בבניינים החדשים המוצעים, הן בשל מצבה הכלכלי הקשה בדרך כלל, והן בשל העובדה שהמשכנתאות הממשלתיות הניתנות לערבים נמוכות במיוחד. מצב זה עלול ליצור ניגודים בתוך השכונה עצמה בין האוכלוסייה הותיקה שרמת חייה תמשיך להתדרדר בבתים הישנים ובין אוכלוסיה חדשה (גם היא אוכלוסיה חלשה, אחרת לא הייתה מגיעה לגור בשכונת עוני) שתתבצר בבתים החדשים תוך ניכור לשאר השכונה. זוהי המציאות החברתית שכבר נוצרה בבניין החדש היחיד שכבר נבנה במסגרת "תכנית השיקום". המתכננים אינם יכולים להסתתר מאחורי קווי בניין וחלוקה למגרשים וחייבים להתייחס לגורמים האנושיים והחברתיים כקו מנחה לתכנון.

הגברת זכויות הבניה לקבלנים וליזמים בטענה של שיקום השכונה היא מתן בונוס לגורם הלא נכון ותאפשר למעטים להתעשר על חשבון הגברת העוני והמצוקה.

לכן המטרה הראשונה של התכנית, לדעתנו, צריכה להיות תכנון השכונה לטובת תושביה, שתאפשר העלאת איכות החיים של כלל תושבי השכונה.  לשם כך יש ללמוד תחילה את צרכי התושבים, ולפתוח בתהליך של שיתוף התושבים בתכנון.

תחבורה

התכנית אינה כוללת כל סקר של צרכי התחבורה או נספח הקובע תכנון תחבורתי בשאלות יסוד כמו נפח תנועה מתוכנן וכיווני תנועה. לעומת זאת כוללת התכנית הרחבה של רוב הכבישים הפנימיים בשכונה לרוחב של 13 מטר, תוך הפקעה גורפת של חצרות הבתים, המרפסות והגינות משני צידי הכבישים. הרחבה זו של הכבישים מתעלמת מהעובדה שרוב הכבישים בשכונה הינם כבישים חד סטריים שנועדו לשרת אך ורק את תושבי אותם רחובות, ובהם תנועה מועטה יחסית.

אין כל צורך ציבורי ואין כל הצדקה להפוך את רחובות חליסה לעורקי תחבורה ראשיים. להפך, טובת הכלל דורשת שלא לעודד הסטת תנועה מהנתיבים הראשיים העוקפים את השכונה לתוך אזורי המגורים.

חניה

מקובלת עלינו הקביעה בתכנית כי בכל בניה חדשה ידרשו הבונים לדאוג לפתרונות חניה במסגרת המגרש.

התכנית מפלה לרעה בין הבניה היזמית הנדרשת לפתרונות חניה במסגרת המגרש לבין התושבים הנוכחיים שמהם מופקע מראש חלק מרכושם למען "פתרונות חניה" גם אם אין הם מרחיבים את הבניה.

סכנת ההפקעות

התכנית כוללת הפקעה מסיבית ודרקונית של אדמות פרטיות לצרכי הרחבת דרכים, שבילים ומדרגות.  במקרים רבים השטח המופקע מגיע עד לקירות הבתים ממש, כך שחלונות הבתים יהיו ברחוב במקום לפנות לחצרות פנימיות כמקובל בשכונה.  במקומות רבים הרחבת הרחוב המוצעת תאטום לחלוטין בתים הנמצאים מתחת למפלס הרחוב, או תסכן יציבות בתים הנמצאים מעל למפלס הרחוב.  העיקרון של "מרחק אפס" בין הרחוב לבין הבתים סותר כל עקרון תכנוני מקובל, יפגע פגיעה אנושה באיכות החיים של התושבים שבה ממלאות החצרות הפנימיות והגינות מקום מרכזי. הבאת הרחוב לפתחי הבתים (והסרת הגינות התוחמות בין הבית והרחוב בחלק מהבתים) ייצור גם מפגעים וסיכונים בטיחותיים, כמו שיגביר את מפגעי הרעש והזיהום.  הקטנת שטח המגרשים עקב ההפקעה תפגע גם בזכויות הבניה של התושבים, ותיצור עקב כך פגיעה קשה בזכות הקניין.  במקרים רבים מדובר בהפקעה מתושבים שרק לאחרונה קנו במאמצים רבים את בתיהם מהמדינה, תוך מאמץ רב ולקיחת הלוואות שפירעונן יחייב מאמץ קשה למשך עשרות שנים.

נושא הבניה החדשה

כדי להבטיח שהבניה החדשה בשכונה תהיה באמת גורם לשיקום השכונה ולא בכייה לדורות יש לפתח מודל שיאפשר בניה לטובת תושבי השכונה, ותוך העלאת איכות החיים של התושבים בבנייה הישנה והחדשה כאחת. השיטה העדיפה למטרה זו היא בניה על ידי עמותת משתכנים של בני השכונה שתאפשר לתושבים לחסוך הוצאות מיותרות על ידי ניהול ישיר של תהליך הבניה. הניסיון מוכיח כי התושבים הבונים למען עצמם מקפידים יותר אל איכות הבניה ועל צורת הבניין מאשר קבלנים שאין להם כל עניין בבניין לאחר מכירת הדירות.

שימור אופי השכונה

שכונת חליסה הינה אחת השכונות הותיקות של חיפה, הכוללת בניה בעלת אופי ייחודי שלא קיימת היום בשכונות האחרות. בתי האבן המוקפים חצרות וגדרות אבן זוהי חלק מההיסטוריה של חיפה. השמירה על אופייה הייחודי של השכונה הוא חלק מהאינטרס של העיר כולה ליצור תרבות עירונית המורכבת מפסיפס של סגנונות ותרבויות.

לכן צריכה התכנית להתייחס יחס מיוחד לבניה המשמרת את אופי השכונה, כולל תוספות בניה בבניינים הקיימים, ולעודד אותה לעומת צורות בניה אחרות.

השטחים הירוקים כמות ומיקום

חלק חיוני מהעלאת איכות החיים של התושבים הוא השטחים הירוקים בשכונה. בהקשר זה יש להקפיד לא רק על ציון שטחים ירוקים על המפה, אלא ללמוד ראשית את הצרכים ולדון בהקצאת שטחים בהקשר של ייעודים ושימושים שייענו על הצרכים. בהקשר זה יש לציין למשל את הגינה שהותקנה מתחת לחלונות האחוריים של השיכון בגוש עציון 11. הגינה מנקזת אליה את הנוער חסר התעסוקה בשעות היום והלילה, ופוגעת קשה באיכות חייהם של תושבי השיכון המתקשים לנוח לאחר יום עבודה. כמו כן הצפיפות במתקני המשחקים הקיימים, הנובעת מריבוי הילדים בשכונה, מהדירות הקטנות וממיעוט התעסוקה לילדים בבתיהם או במועדון, גורמת בהכרח לחינוך הילדים לאלימות ולנזק חברתי לזמן ארוך. מובן כי סימון "שטח ירוק" באזור תהומות המסוכן לכל המתקרב אינו עונה כלל לדרישה לשיפור איכות החיים בשכונה.

תכנון השטחים הירוקים חייב להתחיל מלימוד הצרכים, כולל צפי לתוספת אוכלוסיה בשכונה כתוצאה מהבניה המתוכננת. התכנון חייב לקחת בחשבון את הדינאמיקה של השימוש בשטח, ולכלול שטח ירוק גדול למדי כך שלא ייצור הפרעה וחיכוך מתמיד עם שימושים אחרים.

שטחי מסחר

התכנית אינה כוללת את מרבית שטחי המסחר הקיימים, ומגדירה אותם באופן שרירותי כאזורי מגורים. הגדרת שטחי ציבור ומסחר חדשים הינה שרירותית ואינה מבוססת על בדיקת הצרכים. בהקשר זה יתכן מצב כי הגדרת אזור מסוים כבניה לצרכי מסחר וציבור רק תשמש כתירוץ להעלאת אחוזי הבניה ולבניה צפופה וגבוהה עוד יותר ללא צורך אמיתי. כמו כן תתכן פגיעה קשה בבעלי החנויות הקיימות ובמפעילי החנויות שהם חלק יסודי בכלכלה הנוכחית של השכונה, רבים מהם מתושבי השכונה. לא ברור כלל כי קיימת הצדקה לבניית שני מרכזים מסחריים חדשים בתוך השכונה ובהעדר קונים עלולים מרכזים אלו להוות גורם שלילי. לעומת זאת אין שום תוכנית לשיקום וטיפוח המרכז המסחרי הנוכחי ברח' הגיבורים הנמצא על עורק תחבורתי מרכזי ומכאן בעל פוטנציאל מסחרי עדיף.

תכנון נוף

חליסה כוללת נוף ייחודי, כולל מדרונות תלולים ומצוקים בשולי השכונה ואף בתוכה. תכנון נכון ינסה לכלול נוף ייחודי זה כמעלה לצורך הענקת יופי מיוחד לשכונה. תכנון מינימליסטי צריך לפחות לקחת בחשבון נתוני שטח אלו ולדאוג, בין השאר, לאספקטים הבטיחותיים והתכנוניים. בתכנית המוצעת אין כל התייחסות לנוף ייחודי זה וחלוקת השטח למגרשים נעשית תוך התעלמות ממנו.

היקף התכנית

גבולות השכונה אינם מייצגים את המציאות.  המרחב שבין רח' גוש עציון 28 ובין המסגד כולל שטח בלתי בנוי בלב מרכז השכונה, ותכנון אזור זה הינו חלק אינטגראלי וחשוב מתכנון עתיד השכונה.

השירותים הציבוריים

חליסה מהווה מרכז עבור כל האוכלוסייה הערבית במזרח חיפה, קודם כל בבית הספר היסודי עבד אלרחמן אלחאג' ובגני הילדים שלידו, אך גם מבחינות נוספות. חליסה מהווה מרכז לשירותים גם לאוכלוסיה היהודית באזור ואף מחוצה לו: לשכת הרווה, טיפת חלב, בתי כנסת ועוד. מבחינה זו ההקצאה לשירותים חברתיים בחליסה אינה יכולה לקחת בחשבון את מימדי השכונה שבתכנון בלבד. יש לשקול, בין השאר, הקמת חטיבת ביניים בחליסה כהמשך לבית הספר היסודי.

המסגד

המסגד בחליסה משרת אוכלוסיה גדולה במזרח חיפה. לא נעשתה כל בדיקה של צורכי הפיתוח של המסגד, ומכאן שההגבלות על הרחבתו הינן שרירותיות. יש לצרף את "השטח הירוק" שליד המסגד אל שטח המסגד ובכך להבטיח את טיפוחו על ידי קהילת המשתמשים במסגד במקום את היותו שטח מוזנח ומלוכלך.

בעיות רבות וחשובות ביותר

הנושאים שהוצגו לעיל אינם כוללים את כלל הבעיות הפרטניות שהתכנית גורמת והפוגעות ברבים מהתושבים: הרס חלקי בתים, פגיעה בזכויות הקניין או ביכולת לשפר את תנאי הדיור. אל חלק מבעיות אלו התייחסנו כבר בהתנגדויות הציבוריות והפרטניות לתכנית כפי שהוגשה לוועדה המחוזית ולא נחזור עליהן בכל פרטיהן. בעיות אחרות יתגלו בוודאי על ידי התושבים כאשר כל אחד יבדוק את השפעת התכנית המוצעת על ביתו ועל חצרו. בכל מקרה הגישה שצריכה להתקבל הינה לשפר את תנאי החיים של התושבים ולא לפגוע בזכויותיהם בשרירות.

שיתוף הציבור

כל הנושאים שצוינו לעיל מביאים אותנו למסקנה ההכרחית כי תכנון חליסה לטובת תושביה ולמען האינטרס הציבורי של חיפה ככלל מחייב לפתוח בתהליך אינטנסיבי של שיתוף התושבים בתכנון ולהבטחת תכנון שיענה על הצרכים החברתיים האמיתיים.

  للطباعة (שלח להדפסה)  الى البداية (אל ההתחלה)    الصفحة الرئيسية  הדף הראשי